ฝ่ายบริหารและบุคลากร
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/03/2011
ปรับปรุง 25/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 305039
Page Views 446018
ความภูมิใจ ข.ร.
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ

ขอแสดงความยินดี กับ “คนเก่ง ข.ร.”

ที่เข้าร่วมรายการแข่งขันทักษะวิชาการ
โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร (กลุ่มที่ 24) ปีการศึกษา  2555
กลุ่มสาระภาษาไทย

ตอบปัญหาภาษาไทย (อ่านจับใจความ)  ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1-3
    เด็กหญิงสวิตตา  แจ่มใส        ชั้น ป.3/1
   เด็กชายวิศรุต    คำเบ้า            ชั้น ป.3/3
   เด็กชายปริญ  ลาภาศุภวัฒน์     ชั้น ป.3/7
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1   ระดับเหรียญทอง 
(เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียน)

 

ตอบปัญหาภาษาไทย (ไวยกรณ์ สะกดคำ อ่านจับใจความ) ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4-6
    เด็กหญิงวราพร  ตั้งประสิทธิ์    ชั้น ป.6/7
   เด็กหญิงชญานุช  เล็กงามเอก    ชั้น ป.6/7
   เด็กชายณัฐนัย  สงสาร           ชั้น ป.6/7

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1   ระดับเหรียญทอง  (เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียน)

 

อ่านทำนองเสนาะ (กลอนสุภาพ) ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4-6
    เด็กหญิงเมสิยา  บวกกลาง    ชั้น ป.6/7
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1    ระดับเหรียญทอง 
(เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียน)

 

ประกวดเขียนเรียงความ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
    เด็กหญิงประภัสสร  คุณแสน  ชั้น ม.3/8
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1    ระดับเหรียญทอง 
(เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียน)

 

ตอบปัญหาภาษาไทย (อ่านจับใจความและตอบคำถาม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1-3
    เด็กชายกนกพล    จิราภรณ์         ชั้น ม. 3/8
   เด็กชายณัฐพล     จงฮะ             ชั้น ม. 3/8
   เด็กหญิงวริศมณี  มาลีประสานกุล   ชั้น ม. 3/8

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1   ระดับเหรียญทอง  (เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียน)

ประกวดคัดลายมือ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1-3
    เด็กชายคณิน  จันตองสิน    ชั้น ม.3/8
ได้รับรางวัล    ระดับเหรียญทอง 

ประกวดคัดลายมือ  ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 4-6
    เด็กหญิงสุพัชชา  นามีผล    ชั้น ป.5/7
ได้รับรางวัล  ระดับเหรียญทอง 

อ่านทำนองเสนาะ (กาพย์ยานี 11 )  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
    เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  ชมปรีดา     ชั้น ม.3/7
ได้รับรางวัล  ระดับเหรียญทอง 

ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1-3
    เด็กหญิงดาวิษา  จันทร์เพ็ชร    ชั้น ม.1/4
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1     ระดับเหรียญเงิน   

 

ขอแสดงความยินดี กับ “คนเก่ง ข.ร.”

ที่เข้าร่วมรายการแข่งขันทักษะวิชาการ
โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร (กลุ่มที่ 24) ปีการศึกษา  2555
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

คณิตคิดเร็ว   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
    เด็กหญิงศิริยากร    คณะพล     ชั้น ป.3/3
ได้รับรางวัล  ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง
(เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียน)

คณิตคิดเร็ว   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
    เด็กหญิงชญานุช  เล็กงามเอก    ชั้น ป.6/7
ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1   ระดับเหรียญทอง  
(เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียน)

ตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่  1-3
    เด็กชายทักษ์ดนัย     ชาลี         ชั้น ม. 3/8
   เด็กชายธนภูมิ         กุละรักษ์    ชั้น ม. 3/8
  เด็กหญิงโสภิดา     สุขเจริญ       ชั้น ม. 3/8

ได้รับรางวัล    ชนะเลิศอันดับ 1   (เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียน)

ตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์    ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่   4-6
    เด็กหญิงรัชนก     สำรวมจิตร         ชั้น ป. 6/7
   เด็กหญิงรินรดา      ปันศิริ             ชั้น ป. 6/7
   เด็กหญิงวราพร        ตั้งประสิทธิ์    ชั้น ป. 6/7

ได้รับรางวัล    ระดับเหรียญทอง

ตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์      ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1-3
    เด็กชายภควัฒน์        ผาสุข             ชั้น ป. 3/6
   เด็กชายมินธดา        แวววงค์           ชั้น ป. 3/5
   เด็กหญิงเฟื่องนภา      ศรีวิชัย         ชั้น ป. 3/6

ได้รับรางวัล   ระดับเหรียญเงิน

คณิตคิดเร็ว   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
    เด็กชายกนกพล  จิราภรณ์     ชั้น ม.3/8
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2    ระดับเหรียญทองแดง
 
 

ขอแสดงความยินดี กับ “คนเก่ง ข.ร.”

ที่เข้าร่วมรายการแข่งขันทักษะวิชาการ

โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร (กลุ่มที่ 24) ปีการศึกษา  2555
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
เด็กชายพรชัย      ไตรนิคม            ชั้น ป.3/3
เด็กหญิงรุ่งนภา     อาทิตย์แสงทอง  ชั้น ป.3/4
เด็กหญิงสุกัญญา     หมูเหลา        ชั้น ป.3/5
ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง (เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียน)


Science show    ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
เด็กหญิงนุชจรีย์พร     บุญยืน       ชั้น ป.3/3
เด็กหญิงชุติภา     คุ้มวงศ์           
ชั้น ป.3/3
เด็กหญิงศุภมาศ      น่วมพิทักษ์  
ชั้น ป.3/4
ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง (เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียน)

ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่   1-3
เด็กหญิงโสภิดา      สุขเจริญ      ชั้น ม. 3/8
เด็กชายทัก์ดนัย       ชาลี 
        ชั้น ม. 3/8
เด็กชายธวัชชัย       ศรีจันทร์     
ชั้น ม. 3/8

ได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง (เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียน)


ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

เด็กชายภูนพัฒน์     ซือสูงเนิน      ชั้น ป.3/3
เด็กหญิงศศิมาภรณ์    น้อยวงษ์     ชั้น ป.3/3
เด็กหญิงธิญาดา   ไพรศร            ชั้น ป.3/3
ได้รับรางวัล   รองชนะเลิศอันดับ 1     ระดับเหรียญเงิน


 Science show   ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่   4-6
เด็กชายณัฐชัย       ไตรนิคม           ชั้น ป.6/7
เด็กหญิงณัฐฐินันท์     สุวรรณมุข     
ชั้น ป.6/7
เด็กหญิงณภัฎ        จอกโคกสูง     
ชั้น ป.6/7

ได้รับรางวัล  ระดับเหรียญทอง

 

Science show   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่   1-3
เด็กชายสมเจตน์       ผ่องภิญโญ      ชั้น ม. 3/8
เด็กหญิงวิจิตรา           หร่ำแค        
ชั้น ม. 3/8
เด็กหญิงทิพย์วรรณ       สุขสมบัติ    
ชั้น ม. 3/8

ได้รับรางวัล  ระดับเหรียญทอง

 

ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์    ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่   4-6
เด็กหญิงอมรรัตน์       สุดอุปถัมภ์       ชั้น ป.6/7
เด็กหญิงรัชนก        รวมจิตร             ชั้น ป.6/7
เด็กหญิงธนพงศ์       พัฒนไพศาลสิน     ชั้น ป.6/7

ได้รับรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1    ระดับเหรียญเงิน


ขอแสดงความยินดี กับ “คนเก่ง ข.ร.”

ที่เข้าร่วมรายการแข่งขันทักษะวิชาการ

โรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร (กลุ่มที่ 24) ปีการศึกษา  2555

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

ประกวดการกล่าวสุนทรพจน์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1-3

เด็กหญิงอภิสรา     กุศลจิตร์        ชั้น  ม.3/7

ได้รับรางวัล   รองชนะเลิศอันดับ 1    ระดับเหรียญเงิน

 

ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1-3
 เด็กชายกฤษฎา   สุชาติปัทมกุล        ชั้น ม. 3/8
 เด็กหญิงวรรณอาภา  พันธุ์ชาติ        
ชั้น ม. 3/8
เด็กหญิงศศิมา   มาพบสุข              
ชั้น ม. 3/8

ได้รับรางวัล   รองชนะเลิศอันดับ 1    ระดับเหรียญเงิน

ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ   ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่   1-3
เด็กหญิงรุ่งนภา   อาทิตย์แสงทอง        ชั้น ป. 3/4
  เด็กชายภูนพัฒน์      ซือสูงเนิน        
ชั้น ป. 3/5
เด็กหญิงศศิมาภรณ์       น้อยวงษ์      
ชั้น ป. 3/1

ได้รับรางวัล   รองชนะเลิศอันดับ 2    ระดับเหรียญทองแดง

ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ   ระดับชั้นประถมศึกษาปี่ที่   4-6
 เด็กหญิงชยพร      น้อยเพ็ง              ชั้น ป. 6/7
 เด็กหญิงชญานุช      เล็กงามเอก        
ชั้น ป. 6/7
เด็กชายจารุภพ      ชูศักดิ์วรกุล         
ชั้น ป. 6/7

ได้รับรางวัล   รองชนะเลิศอันดับ 2    ระดับเหรียญทองแดง
 
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2556,13:30   อ่าน 672 ครั้ง